Saint Euphrosynos Bookmark (2"x6") Package of 25

Saint Euphrosynos Bookmark (2"x6") Package of 25

Regular price $20.00 Sale

This bookmark features an icon of Saint Euphrosynos along with his apolytikion.