Mother Maria Skobtsova Icon

Mother Maria Skobtsova Icon

Regular price $36.00 Sale

This icon depicts Mother Maria Skobtsova, a beloved Saint from the 20th Century.